Thursday, September 1, 2011

W

你知道吗?我很想你...
可是你又知道吗?我根想你快乐..
既然单身真的能让你快乐,那我就放手让你快乐吧..
我很想跟你在回一起,很想你做回我的傻瓜
可是这一切都太迟了..
不管怎样都好,你开心就好,你开心,我就开心..
我无所谓了..一切我都看开了..
W...i just wan to say , I miss you so much

No comments:

Post a Comment